Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Cpmview is de handelsnaam van CPMView Consulting BV (KvK 09181756). De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en in te zien op www.cpmview.com.

 1. ALGEMEEN

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de partij die de Opdracht geeft;

1.2 Opdrachtnemer: CPMView Consulting B.V.;

1.3 Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan Opdrachtnemer tegen betaling van een honorarium en kosten aan Opdrachtgever diensten levert.

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in de Opdrachtbevestiging wordt afgeweken.

2.2 Op opdrachten voor een buiten Nederland gevestigde opdrachtgever zijn de voorwaarden van de Fenit van toepassing.

2.2 De Gedrags- en Beroepsregels voor Opdrachtnemer maken deel uit van de Overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

2.3 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende Opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de Opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar (personeels- )capaciteit elders in te zetten. De Opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever en Opdrachtnemer verstrekte informatie. De Opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de Opdrachtbevestiging/engagement letter (nog) niet – getekend – retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

3.3 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3.4 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 1. MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

4.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

4.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van ICT3-faciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde ICT-faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.

4.5 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

4.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.7 Indien Opdrachtgever niet de (enige) materieel belanghebbende is bij de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtgever, staat Opdrachtgever er voor in dat de (andere) materieel belanghebbende(n) onverkort instemmen met de Opdrachtbevestiging en de toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden en bedingen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever Opdrachtnemer in en buiten rechte vrijwaart van alle schade en kosten, die samenhangen met of voortvloeien uit de schending van deze garantie.

 1. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

5.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de Opdrachtbevestiging (een) medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zal Opdrachtnemer zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de Opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft Opdrachtnemer het recht om dergelijke medewerkers na overleg met Opdrachtgever te vervangen.

5.3 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

5.4 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Opdrachtnemer om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer.

5.5 Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.

5.6 Opdrachtgever aanvaardt dat de planning van de Opdracht wordt gewijzigd, indien partijen na het aangaan van de Opdracht overeenkomen de Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden te wijzigen.

5.7 Indien de omstandigheden waaronder de Opdracht moet worden uitgevoerd na het aangaan daarvan wijzigen en dit niet aan de Opdrachtnemer kan worden toegerekend, zal Opdrachtnemer alle wijzigingen aan de Opdracht mogen doorvoeren, die met het oog op voldoening aan de overeengekomen kwaliteit of anderszins geldende maatstaven van dienstverlening wenselijk zijn onder doorbelasting van de kosten daarvan aan Opdrachtgever. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit aan Opdrachtgever worden bevestigd.

 1. GEHEIMHOUDING

6.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer/zijn de door Opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

6.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.

6.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van offertes, plannen van aanpak, projectplanningen, presentaties, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.

6.4 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

6.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.

6.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Opdrachtnemer toerekenbaar zijn.

 1. PERSOONSGEGEVENS / VERWERKERSOVEREENKOMST

7.1 De bepalingen van deze paragraaf gelden als verwerkersovereenkomst in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zijn van toepassing op de Overeenkomst indien en voor zover Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever als verwerker in de zin van de AVG kan worden aangemerkt. Indien Partijen een separate verwerkersovereenkomst sluiten, prevaleert die boven deze paragraaf in geval van strijdigheid.

7.2 De volgende begrippen hebben de betekenis als gedefinieerd in artikel 4 AVG: Persoonsgegevens (zijnde die de Opdrachtnemer voor Opdrachtgever verwerkt), Verwerker (zijnde Opdrachtnemer), Verwerkingsverantwoordelijke (zijnde Opdrachtgever), Betrokkene(n), Verwerking, Derde, Ontvanger, Toestemming van de betrokkene, Inbreuk in verband met persoonsgegevens (hierna: Datalek),  Meldplicht: de verplichting tot het melden van een Datalek als bedoeld in art. 33 AVG.

7.3 Opdrachtnemer verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs vereist is voor het uitvoeren van de Opdracht, om te voldoen aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden en op schriftelijke instructie van Opdrachtgever. Opdrachtgever is vooraf toereikend geïnformeerd over met de uitvoering van de hiermee gepaard gaande verwerkingen.

7.4 Opdrachtnemer kan de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken: naam, zakelijk adres,  zakelijk e-mailadres, zakelijke telefoonnummers en inhoud van e-mails. Opdrachtnemer kan Persoonsgegevens verwerken van de volgende categorieën van Betrokkenen: medewerkers van Opdrachtnemer, overige Betrokkenen wiens Persoonsgegevens voorkomen in de informatie die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht.

7.5 Opdrachtnemer zal Persoonsgegevens niet aan een derde land of een internationale organisatie doorgeven, tenzij Opdrachtnemer tot die verwerking wegens een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling verplicht is. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever voorafgaand aan de verwerking in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving dit om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

7.6 Opdrachtnemer geeft algemene schriftelijke toestemming aan Opdrachtgever om sub-Verwerkers in te schakelen bij de verwerking, mits het bepaalde in art. 28 lid 2 en 4 AVG gevolgd wordt.

7.7 Opdrachtnemer waarborgt dat alle tot het verwerken van Persoonsgegevens gemachtigde personen zich schriftelijk tot vertrouwelijkheid jegens haar hebben verbonden of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden.

7.8 Opdrachtgever staat ervoor in dat zij alle wettelijke voorschriften betreffende de door Opdrachtnemer te verwerken Persoonsgegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de AVG gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken en vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van Derden die jegens Opdrachtnemer worden ingesteld wegens schending van de AVG en/of andere gegevensbeschermingswetgeving.

7.9 Opdrachtnemer verleent op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever en tegen vergoeding van de redelijke kosten van Opdrachtnemer, zo mogelijk overige bijstand aan Opdrachtgever zoals bedoeld in de AVG voor zover dit redelijkerwijs van haar verlangt kan worden (bijvoorbeeld medewerking aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging).

7.10 Op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer, om de nakoming van de in art. 28 AVG neergelegde verplichtingen aan te tonen, informatie ter beschikking stellen en voor rekening van Opdrachtgever komende audits mogelijk maken, die door een door Opdrachtgever aan te wijzen onafhankelijke en daartoe gekwalificeerde auditor zullen worden uitgevoerd.

7.11 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie inbreuk oplevert op de AVG of op andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

7.12 Opdrachtnemer zal door Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst verstrekte Persoonsgegevens voor een periode van ten hoogste 24 maanden na afloop van de Overeenkomst bewaren onder meer met het oog op door Opdrachtgever te verstrekken vervolgopdrachten, waarna de Persoonsgegevens door Opdrachtnemer naar keuze van de Opdrachtgever worden gewist, terugbezorgt, en bestaande kopieën verwijdert, tenzij opslag van Persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht.

7.13 Beveiligingsmaatregelen 

Partijen treffen – rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen – passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, waaronder de overeenkomstige artikel 32 AVG vereiste maatregelen, indien die passend zijn.

In elk geval worden de volgende technische en organisatorische maatregelen getroffen: de autorisatie van medewerkers tot persoonsgegevens worden zoveel mogelijk beperkt, bewustzijn bevorderende maatregelen, een update protocol van patches, wachtwoordverificatie voor toegang tot persoonsgegevens, https connectie via website voor contactformulieren en het aanwezig zijn van een protocol voor de afhandeling van datalekken en beveiligingsincidenten.

Opdrachtgever verklaart dat de door Opdrachtnemer getroffen maatregelen in de gegeven omstandigheden passend zijn.

7.14 Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.

7.15 Datalekken

Indien een Datalek heeft plaatsgevonden, meldt Opdrachtnemer zonder onredelijke vertraging dit aan Opdrachtgever onder mededeling van de gegevens bedoeld in art. 33 lid 3 AVG: a. de aard van het Datalek, b. de gegevens van een contactpersoon van Opdrachtnemer waar meer informatie kan worden verkregen, c. de waarschijnlijke gevolgen van het Datalek en d. de getroffen en te treffen maatregelen om het Datalek aan te pakken.

7.16 Opdrachtnemer is nimmer gehouden een Datalek te melden aan Betrokkene(n) en/of de toezichthoudende instanties. Dit behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

7.17 Rechten van betrokkenen 

Opdrachtnemer verleent, voor zover mogelijk en rekening houdend met de aard van de verwerking,  tegen vergoeding van de redelijke kosten van Opdrachtnemer, bijstand aan Opdrachtgever bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de rechten van Betrokkenen als genoemd in Hoofdstuk III AVG, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen. Indien Opdrachtnemer een schriftelijk verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens ontvangt, zal Opdrachtnemer het verzoek met gelijktijdige mededeling hiervan aan Betrokkene(n) doorsturen aan Opdrachtgever en zal Opdrachtgever het verzoek – zo nodig in overleg met Opdrachtnemer – afhandelen.

7.18 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van Derden, waaronder Betrokkene(n) wegens inbreuk op de AVG, en overige van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetgeving.

7.19 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Op alle Persoonsgegevens die Opdrachtnemer van Opdrachtgever verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht jegens Derden, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Als het verstrekken van de informatie aan Derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de Overeenkomst of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een Derde te verstrekken, een ander in overeenstemming met de AVG.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot voortbrengselen (‘producten’) van de menselijke geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

8.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zins des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

8.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer.

8.4 Indien in afwijking van artikel 7.1 Opdrachtnemer bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde producten, over zullen gaan op Opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van Opdrachtnemer onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele eigendom het recht van Opdrachtnemer aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

8.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de door Opdrachtnemer geleverde producten te verwijderen of te wijzigen.

8.6 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Opdrachtnemer van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 1. HONORARIUM

9.1 Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen, is het honorarium van Opdrachtnemer niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende Opdracht.

9.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

9.3 Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten (zoals reis- en verblijfskosten en andere Opdrachtgebonden kosten) van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

9.4 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

9.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, geldt dat Opdrachtnemer gerechtigd is schriftelijk op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

 1. BETALING

10.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

10.2 Bij overschrijding van de onder 10.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer tenminste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

10.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsbedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

10.4 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

 1. RECLAMES

11.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

11.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.

11.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren, van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

 1. LEVERINGSTERMIJN

12.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

12.2 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 1. DUUR EN AFSLUTING VAN DE OPDRACHT

De duur van de Opdracht kan, behalve door de inspanning van Opdrachtnemer, worden beïnvloed door andere factoren, waaronder de kwaliteit van de informatie die Opdrachtnemer ontvangt en de medewerking die door de Opdrachtgever of betrokken derden wordt verleend. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn zich er beide van bewust dat de planning van de Opdracht gedurende het verloop van de Opdracht aan wijzigingen onderhevig kan zijn. Opdrachtnemer kan de doorlooptijd van de Opdracht derhalve niet garanderen. Opdrachtgever en Opdrachtnemer houden er beide rekening mee dat de tijdstippen genoemd als deadlines, mijlpalen, leveringsdata of met een andere term aangeduid als schattingen moeten worden beschouwd en derhalve niet als fatale termijn gelden.

 1. BEEINDIGING VAN DE OPDRACHT

14.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat deze niet meer kan worden voortgezet of voltooid conform de Opdrachtbevestiging en eventuele latere, additionele Opdrachtspecificaties. Een dergelijke beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

14.2 In geval van opzegging van de Opdracht door Opdrachtgever is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het overeengekomen honorarium berekend naar de reeds verrichte werkzaamheden en vermeerderd met de door de Opdrachtnemer gemaakte kosten.

14.3 Opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als voltooiing van de Opdracht in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd. Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, is Opdrachtgever deze aan Opdrachtnemer verschuldigd.

14.4 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

14.5 Ingeval Opdrachtgever of Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of ten gevolge van omstandigheden de voortzetting van de Opdracht in redelijkheid niet van Opdrachtgever of Opdrachtnemer kan worden gevergd, heeft de andere partij het recht de Opdracht onmiddellijk te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

15.1 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500.000 ((vijfhonderd duizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden.
 2. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Opdrachtnemer op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

15.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).

15.3 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 14.1 en 14.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

15.4 De in voorgaande leden van dit artikel 14 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van werknemers van Opdrachtnemer of hun leidinggevenden.

15.5 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

15.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

15.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

15.8 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Opdrachtnemer zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

 1. OVERMACHT 

16.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Opdrachtnemer, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is voorgeschreven.

16.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 1. CONTRACTSOVERNEMING

17.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle terzake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze Algemene Voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

17.2 In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

 1. INTERNETGEBRUIK

Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

 1. VERVALTERMIJN

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden.

 1. AFSTAND VAN RECHTEN

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Opdrachtnemer zal de rechten en bevoegdheden van Opdrachtnemer onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

 1. CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 1. NAWERKING

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 1. STRIJDIGE CLAUSULES

In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging/engagement letter onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

 1. WERVINGSVERBOD

Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de Opdracht medewerkers die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht in dienst nemen, met deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen, dan wel anderszins deze medewerkers, direct of indirect, voor zich laten werken, dan in overleg met de wederpartij. Bij overtreding is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een ineens opeisbare boete verschuldigd van zes maal het bruto maandsalaris van de desbetreffende medewerker zoals dat laatstelijk bij Opdrachtnemer gold vermeerderd met een bedrag van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) per week dat de overtreding voortduurt – waarbij een deel van een week tot een volle week wordt afgerond – welke verhoging wordt gemaximeerd tot eveneens zes maal het bruto maandsalaris van de desbetreffende medewerker zoals dat laatstelijk bij Opdrachtnemer gold, onverminderd het recht van Opdrachtnemer volledige schadevergoeding te vorderen, indien deze hoger is dan voormelde boete.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

25.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

25.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

Versie: januari 2021