De Roadmap voor Corporate Sustainability Reporting

Wat weten we tot nu toe over de Roadmap van CSRD

In ons vorige artikel beschreven we de regelgeving rond de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Bedrijven worden zich steeds meer bewust van de sociale en milieueffecten van hun bedrijfsvoering, wat heeft geleid tot de invoering van normen voor duurzaamheidsrapportage, aangeduid als milieu-, maatschappelijke en bestuursrapportage (ESG).  In dit artikel beschrijven we de routekaart naar de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Zodra het stappenplan naar de CSRD verandert, zullen we ook een update publiceren.

In december 2019 kondigde de EU-commissie aan de bestaande richtlijn voor niet-financiële verslaglegging te herzien in het licht van de Europese Green Deal. In de loop van 2020 lanceerde de EC openbare raadplegingen met belanghebbenden en gaf zij de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) de opdracht om voorbereidende maatregelen te nemen voor de uitbreiding van de EU-normen voor niet-financiële verslaglegging. Op basis van de aanbeveling van de EFRAG om EU-standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging te ontwikkelen, heeft de EC in april 2021 haar eerste voorstel gedaan voor de richtlijn inzake duurzaamheidsverslaglegging voor ondernemingen (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD).

Deze richtlijn breidt de bestaande rapportageverplichtingen van de richtlijn niet-financiële verslaglegging (NFRD) uit, met als doel duurzaamheidsverslaglegging op hetzelfde niveau te brengen als financiële verslaglegging. In februari 2022 werd de RVO goedgekeurd door de Europese Raad (EC), waarna deze werd voorgelegd aan het Europees Parlement (EP). Daarin werden enkele wijzigingen voorgesteld, waaronder een uitstel voor verschillende deadlines en een kleinere rapportagelast voor het mkb.

Het was de bedoeling dat de richtlijn vanaf 2024 in werking zou treden, met rapportage over het boekjaar 2023. De Europese Raad heeft echter voorgesteld de invoering uit te stellen tot 2025, met verschillende fasen voor specifieke bedrijven. 

  • Fase 1: 2025, verslag over boekjaar 2024 – Bedrijven die al voldoen aan de NFRD 
  • Fase 2: 2026, verslag over boekjaar 2025 – Grote ondernemingen die nog niet aan de NFRD voldoen 
  • Fase 3: 2027, verslag op FY2026 – beursgenoteerde kleine tot middelgrote ondernemingen (kmo’s) en kleine banken en verzekeringsmaatschappijen. 

Bovendien wordt verzocht om een nieuwe termijn voor redelijke zekerheid, die pas zes jaar na het beginpunt van de naleving van de BDR van kracht wordt. Als u bijvoorbeeld in 2026 begint, zou de redelijke zekerheid in 2032 ingaan. Wij illustreren deze tijdlijn in de onderstaande figuur:

Meer recent, in april 2022, publiceerde de EFRAG het eerste ontwerp van de Europese normen voor duurzaamheidsverslaggeving (ESRS). Hier kunt u alvast de rapportagenormen voor verschillende onderwerpen binnen de drie pijlers Milieu, Sociaal en Bestuur bekijken.

Vorige week, op 21 juni, keurde het EP het CSRD goed, waardoor het doorgaat naar de EU-Commissie. Het is de bedoeling dat alle lidstaten het in oktober 2022 aannemen.

In de tussentijd houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het MVO en bereiden wij u voor op de komende uitdagingen van toenemende gegevensvolumes en rapportageprocessen. Daarnaast maken wij u wegwijs in de beschikbare instrumenten op de markt om duurzaamheidsrapportageprocessen te vergemakkelijken.